Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov


» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.e-nabytok.eu
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.e-nabytok.eu
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 


2. Objednávka


Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade má právo predávajúci aj kupujúci od zmluvy odstúpiť. Predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

a) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

b) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

d) Pozor! Tovar vyrobený podľa zadania zákazníka nie je možné vrátiť podľa §7 ods. 6 c) zákona č. 102/2014 Z. z. V prípade poškodenia, výrobnej vady, alebo iných závad sa postupuje podľa reklamačného poriadku.VZOROVÝ FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z.:

Komu: NEMSTA s.r.o., L.Novomeského 1216/76, 905 01 Senica, info@e-nabytok.eu

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: (presná špecifikácia tovaru)

...........................................................................................................................................

Dátum objednania/ dátum prijatia*......................................

Číslo objednávky:.......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............................................................................................

Číslo účtu spotrebiteľa v tvare IBAN* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:

....................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ...........................................................................

Dátum .............................

* Nehodiace sa prečiarknite

5. Dodacie podmienky

a) Po objednaní tovaru je objednávka postúpená dodávatelovi. Po dodaní na náš sklad je zákazník vždy kontaktovaný telefonicky aby sa dohodol termín dodania tovaru. V prípade že tovar je vypredaný alebo  už výrobca ukončil výrobu je zákazník kontaktovaný okamžite!

b) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je určený pri každom tovare indivduálne. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

c) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru, faktúru) a návod na používanie, montážny návod a zároveň záručný list je vložený priamo v tovare.

6. Kúpna cena

a) Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

b) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru. Predávajúci je povinní uvádzať aktuálne ceny podľa cenníka. Predávajúci nemá právo bezdôvodne meniť cenu tovaru v čase jej objednávky. Ak by nastal prípad že sa cena tovaru zmenila (z dôvodu zmeny cien od dodávateľa) je predávajúci povinní neodkladne o tejto zmene informovať kupujúceho. Následne sa kupujúci rozhodne či bude novú cenu akceptovať alebo bude objednávka stornovaná.

c) Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

d) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

e) Poplatky za prepravu sú uvedené v bode 8

f) Pri nákupe nad 300 €uro na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

 

7. Poplatky za prepravu, doprava

a)Spoločnosť NEMSTA,s.r.o. si balné neúčtuje.

b) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

c) Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom ,alebo telefonicky.

d) Tovar je dodávaný prostredníctvom kurierskej služby UPS Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
Orientačný cenník za kuriersku službu UPS:

Objednávka do 250€ / 15 €uro
Objednávka od 250€ - 500€ / 10 €uro
Objednávka od 500€ - 1000€/ 5 €uro
Objednávka nad 1000€ - zdarma

e) Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti NEMSTA,s.r.o. po vzájomnej dohode.

f) Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

g) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

h) Tovar posielame a rozvážame iba na Slovensko.

i) Doprava po meste Senica je zdarma na všetok tovar u nás zakúpený.

j) Všetok tovar ktorí je možné prepravovať demontovaný posielame kurierskou spoločnosťou UPS. V prípade väčšej objednávky tovar posielame vlastnými autami.

k) Tovar typu Sedacie súpravy, pohovky je cena dopravy dohodou. Zákazník bude vždy spätne kontaktovaný telefonicky.

 

8. Osobné prezatie tovaru

 

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu www.e-nabytok.eu, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

 

9. Záruka a reklamačný poriadok

 

a)Faktúra za tovar je zároveň záručný list a záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru.

b) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

c) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"). Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

d) Pre rýchle vybavenie vašej reklamácie je potrebné poslať fotografiu závady, poškodenia alebo nás telefonicky kontaktovať aby bol dohodnutý ďalší postup.

e) Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

f) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

g) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

h) Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

i) Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 10.e, f, g- týchto reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 10.h týchto reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

j) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

k) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

l) Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu
- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

m) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10.e,f,g týchto reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10.h týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka).

n) Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

o) Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

p) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
- ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru
- ak poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim
- ak poškodenie tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru
- ak poškodenie tovaru vzniklo nesprávním zaobchádzaním
- ak poškodenie tovaru vzniklo nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

r) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru
- výmenou tovaru
- vrátením kúpnej ceny tovaru
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

s) Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom.

t) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

u) V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
NEMSTA,s.r.o.

L.Novomeského 1216/76
905 01 Senica

tel. 0948 296 268

 

10. Orgán dozoru.

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa §12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom NEMSTA, s.r.o., so sídlom L. Novomeského 1216/76, 905 01 Senica, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Záverečné ustanovenia


Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014" v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

a) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

b) Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Senici dňa 10.5. 2021

Copyright 2011 - 2021 © e-nabytok.eu